Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom

Deklaracja dostępności

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” www.szklanydom.maslow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) mapy nie zapewniają dostępności.

Powody wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Purtak, wojciech.purtak@maslow.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 311 21 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - http://rpo.gov.pl/ 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Budynek Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, Ciekoty 76

A. Do budynku prowadzą 4 wejścia:

a) główne, od strony parkingu wejście z podjazdem dla wózków 

b) wejście od południowej strony budynku, od strony dworku Stefana Żeromskiego, bez schodów, na równi z poziomem gruntu 

c) wejście boczne; od strony parkingu przez salę widowiskową, udostępniane okazjonalnie przez pracowników

d) wejście boczne; od strony parkingu prowadzące do części hotelowej obiektu, z łagodnym podjazdem i niewielkim schodkiem, udostępniane gościom przez pracowników

B. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku

D. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze na początku korytarza, w południowej części budynku;

E. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;

F. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;

G. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych 

H. Na parkingu przed budynkiem przy wejściu a) znajduje się 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;

I. Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Punktu Informacji Turystycznej

J. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;

K. Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu)

L. Kontakt: Kinga Kruk, tel. 41 311 21 28, Ciekoty 76, Punkt Informacji Turystycznej, e-mail: szklanydom@maslow.pl 

M. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

2. Budynek dworku Stefana Żeromskiego

A. Do budynku prowadzą 2 wejścia:

a) od północy wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich

b) od południowej strony budynku wejście przez taras z dwoma stopniami schodów, udostępniane okazjonalnie

B. Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

C. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku

D. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia do sieni, w północnej części budynku;

E. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;

F. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;

G. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych z wyjątkiem oznaczeń na konsolach do obsługi windy;

H. Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy obiektu;

I. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;

J. Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu)

K. Kontakt: Kinga Kruk, tel. 41 311 21 28, Ciekoty 76, Punkt Informacji Turystycznej, e-mail: szklanydom@maslow.pl 

M. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.